IMVU Information

Sist oppdatert per: August 17, 2015

IMVU, INC. ("IMVU", "VI" ELLER "OSS") SINE VILKÅR FOR BRUK AV TJENESTER

VILKÅR OG BETINGELSER ("VILKÅRENE") UNDER REGULERER DIN BRUK AV IMVU-TJENESTEN SOM TILBYS VIA WWW.IMVU.COM ("TJENESTEN") OG/ELLER KJØP OG/ELLER BRUK AV VÅRE PRODUKTER OG TJENESTER ("PRODUKTENE"). DISSE VILKÅRENE ER EN JURIDISK BINDENDE KONTRAKT MELLOM DEG OG IMVU, OG STYRER DIN TILGANG TIL OG BRUK AV TJENESTEN, SAMT EVENTUELLE RELATERTE PRODUKTER. HVIS DU IKKE ENIG MED NOEN AV VILKÅRENE, SKAL DU IKKE BRUKE DENNE TJENESTEN ELLER PRODUKTER TILKNYTTET, INFORMASJON PÅ, ELLER INFORMASJON OM DENNE TJENESTEN. DIN BRUK AV DENNE TJENESTEN OG/ELLER ALLE PRODUKTER SOM ER TILGJENGELIG PÅ ELLER GJENNOM DENNE TJENESTEN, ER DERFOR ANSETT SOM DIN AKSEPT AV ALLE VILKÅRENE ANGITT NEDENFOR. IMVU KAN GJØRE ENDRINGER I INNHOLDET SOM TILBYS PÅ TJENESTEN NÅR SOM HELST OG UTEN VARSEL, OG PÅ VILKÅRENE FOR BRUK NÅR SOM HELST. HVIS IMVU ENDRER NOEN AV DISSE VILKÅRENE, VIL IMVU LEGGE UT DE OPPDATERTE VILKÅRENE PÅ TJENESTEN. IMVU KAN OGSÅ SENDE REGISTRERTE BRUKERE EN MELDING OM ENDRINGER I VILKÅRENE. FORTSATT BRUK AV DENNE TJENESTEN OG/ELLER PRODUKTER ETTER AT DET HAR BLITT INFORMERT OM SLIKE ENDRINGER, ANSES SOM DITT SAMTYKKE TIL DE NYE VILKÅRENE. DU BØR DERFOR SJEKKE VILKÅRENE PÅ DENNE TJENESTEN REGELMESSIG FOR Å HOLDE DEG OPPDATERT PÅ EVENTUELLE ENDRINGER.

DU MÅ VÆRE 13 ÅR ELLER ELDRE FOR Å KUNNE BRUKE DENNE TJENESTEN OG TILHØRENDE PRODUKTER.HVIS DU ER UNDER 18 ÅR, MÅ DU HA DINE FORELDRE ELLER VERGE(R)S TILLATELSE TIL Å BRUKE TJENESTEN OG PRODUKTENE, SAMT AT DISSE MÅ HA LEST OG AKSEPTERT DISSE VILKÅRENE.

DU BEKREFTER OG SAMTYKKER I AT DU ER MINST 18 ÅR GAMMEL, ELLER AT DU ER EN FORELDER ELLER VERGE TIL EN BRUKER SOM ER MINST 13 ÅR GAMMEL, OG AT DU AKSEPTERER DISSE VILKÅRENE. HVIS DU ELLER EN FORELDER ELLER VERGE BRUKER DENNE TJENESTEN OG/ELLER PRODUKTENE, OG DU HAR SPØRSMÅL OM DENNE TJENESTEN ELLER VILKÅRENE FOR DENNE, MÅ DU KONTAKTE OSS VIA BRUKERSTØTTEN.

ALL IMVU PURCHASES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, IMVU CREDITS, PASSES, PRODUCTS, BUNDLES, SUBMISSIONS, AVATAR NAMES, AND ALL OTHER VIRTUAL PRODUCTS, WHETHER MADE WITH CREDITS, CURRENCIES, PROMO CREDITS, PREDITS, DEVELOPER TOKENS, CASH OR MONETARY EQUIVALENT, ARE NON-REFUNDABLE, EXCEPT, IN IMVU'S SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION.

Garantifraskrivelse

Din bruk av denne tjenesten er på egen risiko. Verken Materiale, Bidrag eller Tredjepartsinnhold (som alle er definert nedenfor) har blitt bekreftet eller godkjent helt eller delvis av IMVU, og de kan inneholde unøyaktigheter, typografiske- eller andre feil. IMVU garanterer ikke rettidigheten av Materiale, Bidrag eller Tredjepartsinnhold som finnes på denne tjenesten. IMVU er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i Materiale, Bidrag og/eller tredjepartsinnhold som er levert av IMVU, våre brukere, eller våre lisensgivere.

IMVU GIR INGEN UTTRYKKELIGE, STILLTIENDE ELLER LOVBESTEMTE GARANTIER FOR SEG SELV ELLER SINE LISENSGIVERE, ELLER GARANTIER I FORBINDELSE MED DENNE TJENESTEN, PRODUKUTENE, MATERIALE, INNLEGG ELLER TREDJEPARTSINNHOLD, KNYTTET TIL KVALITET, EGNETHET, SANNHET, NØYAKTIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV INFORMASJON ELLER MATERIALE SOM OPPRETTHOLDES ELLER PRESENTERES PÅ DENNE TJENESTEN, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, MATERIALE, TREDJEPARTSINNHOLD OG BIDRAG FRA ANDRE BRUKERE AV DENNE TJENESTEN. MED MINDRE ANNET ER UTTRYKKELIG FASTLAGT, I DEN GRAD DET TILLATES UNDER GJELDENDE LOV, ER DENNE TJENESTEN OG DET MATERIALE, TREDJEPARTSINNHOLD, BIDRAG OG INFORMASJON SOM OPPBEVARES ELLER PRESENTERES PÅ DETTE NETTSTEDET, GITT DEG PÅ EN "AS IS"-, "AS AVAILABLE" OG "WHERE-IS"-BASIS, OG UTEN NOEN GARANTIER AV NOE SLAG, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL ELLER UKRENKELIGHET AV TREDJEPARTSRETTIGHETER. IMVU GIR INGEN GARANTIER MOT VIRUS, "SPYWARE" (SPIONVARE) ELLER "MALWARE" (SKADELIG PROGRAMVARE) SOM KAN INSTALLERES PÅ DATAMASKINEN.

En spesiell merknad om din helse

Dersom du eller noen i familien din har hatt symptomer relatert til fotosensitiv epilepsi (for eksempel, anfall eller bevisstløshet) eller hodepine når de utsettes for blinkende lys eller kontrasterende visuelle mønstre, bør du konsultere legen din før du bruker denne tjenesten. Opphør straks all bruk av denne tjenesten dersom du opplever symptomer som svimmelhet, tåkesyn, hodepine, øye- eller muskeltrekninger, bevisstløshet, desorientering, ukontrollerte bevegelser eller krampeanfall. Hvis du velger å bruke denne tjenesten, bør du ta visse grunnleggende forhåndsregler for helse og sikkerhet. For eksempel bør du unngå å bruke denne tjenesten når du er søvnig, ta pauser på 10–15 minutter hver time, sitte med rimelig avstand fra skjermen, og bruke denne tjenesten i godt opplyste omgivelser.

Ansvarsbegrensning

VERKEN IMVU ELLER LISENSGIVERNE ER ANSVARLIG FOR SKADER SOM FØLGE AV DIN BRUK, VISNING, KOPIERING ELLER NEDLASTING AV MATERIALE, TREDJEPARTSINNHOLD ELLER ANFØRSLER TIL ELLER FRA DENNE TJENESTEN. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL IMVU ELLER LISENSGIVERNE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN HELSESKADE ELLER NOEN INDIREKTE-, EKSTRAORDINÆRE-, SPESIELLE-, TILFELDIGE- ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT TAP AV DATA, INNTEKT, FORTJENESTE, BRUK, ELLER ANNEN ØKONOMISK VINNING), ERSTATNING UTOVER DET NORMALE, ELLER STRAFFEERSTATNINGER, UANSETT HVORDAN DETTE OPPSTÅR, SELV OM IMVU ELLER DERES LISENSGIVERE ERKJENNER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

IMVU styrer og administrerer denne tjenesten fra sitt hovedkvarter i USA, og Materiale, Bidrag og/eller tredjepartsinnhold kan være upassende eller utilgjengelig for bruk utenfor USA. Hvis du bruker denne tjenesten utenfor USA, er du ansvarlig for å følge gjeldende lokale lover.

Restriksjoner for generell bruk

IMVU tilbyr digitalt innhold og produkter gjennom denne tjenesten. Visse opplysninger, dokumenter, produkter og tjenester som tilbys på og gjennom denne tjenesten, inkludert innhold, logoer, grafikk, lyd og bilder (samlebetegnelse: "Materiale"), er gitt til deg av IMVU og er opphavsrettslig beskyttet og/eller varemerket verk tilhørende IMVU eller IMVU sine medvirkende partnere og/eller lisensgivere. Materialer inkluderer ikke Bidrag som er sendt inn til katalogen av tredjeparts utviklere (som nærmere definert nedenfor i avsnittet Innsendinger) og inkluderer ikke digitalt innhold (som definert nedenfor i avsnittet Music Stor). IMVU vil kanskje forsyne deg med bestemt proprietær programvare ("Programvare") som IMVU lar deg laste ned fra tjenesten.

IMVU gir deg en begrenset, personlig, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens til å bruke denne tjenesten og programvaren, og til å bruke, vise og lage kopier for å bruke og vise frem Materiale utelukkende til personlig bruk. Med unntak av lisensen som er angitt i foregående lisenstildeling ovenfor, erkjenner og godtar du at du ikke har rett til å endre, redigere, kopiere, reprodusere, lage avledede produkter av, rekonstruere, forandre, forbedre eller på noen måte utnytte Programvaren eller noe Materiale på noen måte. Denne begrensede lisensen opphører automatisk uten at du varsles, hvis du bryter noen av disse vilkårene. Ved opphør av denne begrensede lisensen, godtar du å umiddelbart ødelegge nedlastet eller utskrevet Materiale eller Programvare. Med unntak av tilfellene som her er nevnt, bekrefter du at du ikke har rett på, er berettiget til eller har andeler i denne tjenesten, eventuelle tilhørende produkter, Materiale eller Programvare.

Vi kan tilby oppdateringer av programvaren fra tid til annen, for forbedring av funksjoner og sikkerhet eller for andre formål. Vi vil ikke automatisk oppdatere programvaren, med mindre du gir oss tillatelse til å gjøre det.

You agree to comply with all export and re-export regulations and restrictions of the Department of Commerce and other United States agencies and authorities that may apply to the Software. If you are a US Government end user, we are licensing the Software to you as a "Commercial Item" as that term is defined in the US Code of Federal Regulations and the rights we grant you to the Software are the same as the rights we grant to all others under these Terms.

Hvis du bryter disse vilkårene, kan IMVU uten forvarsel avslutte og/eller suspendere din tilgang til denne tjenesten og/eller bruk av Materiale, tredjepartsinnhold og/eller produkter. IMVU foretrekker å gi deg råd om din upassende oppførsel og å anbefale de nødvendige korrigerende tiltak. Likevel kan visse brudd på disse vilkårene, som bestemmes av IMVU, føre til umiddelbar oppsigelse av din tilgang til denne tjenesten. IMVU har rett til å avslutte alle passordbeskyttede kontoer uansett årsak. Hvis det bestemmes at noen av disse vilkårene er i strid med gjeldende lov, skal slike vilkår tolkes til å reflektere partenes intensjoner, og ingen andre vilkår vil bli endret. Dersom IMVU utilsiktet unnlater å håndheve noen av disse vilkårene, kan det ikke anses som en fraskrivelse av slike vilkår.

Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og IMVU og erstatter alle tidligere eller samtidige forhandlinger, diskusjoner eller avtaler mellom deg og IMVU vedrørende denne tjenesten. Eiendomsretten, garantifraskrivelsen, representasjoner gjort av deg, erstatninger, ansvarsbegrensninger og generelle bestemmelser, skal fortsatt være gjeldende etter et eventuelt opphør av disse vilkårene.

Disse vilkårene skal styres og tolkes i henhold til lovene i delstaten California, USA, for kontrakter som skal utføres og fullføres der, tross i eventuelle prinsipper om lovkonflikter. Partene fraskriver seg anvendelse av FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer. Du samtykker spesifikt til personlig jurisdiksjon i delstaten California i forbindelse med eventuelle tvister mellom deg og selskapet som følge av disse vilkårene eller tilknyttet dens innhold.

Du godtar at tvister som oppstår som følge av disse vilkårene eller knyttet til innholdet i disse, utelukkende skal behandles av de statlige og føderale domstoler i California. Du gir ugjenkallelig avkall på alle rettigheter til å rette eller delta i gruppesøksmål eller krav som gjelder forhold knyttet til dette. Hvis noen del av disse vilkårene er lovstridige, ugyldige eller ikke kan håndheves, vil denne delen anses adskilt og vil ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av de øvrige bestemmelsene. Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom partene vedrørende dette emnet. I den grad en bestilling, bekreftelsesbrev eller annen kommunikasjon er i strid med disse vilkårene, vil disse vilkårene gjelde, med mindre annet er uttrykkelig og skriftelig avtalt med en direktør i selskapet (dvs. vanlige ansatte kan ikke binde selskapet).

VILKÅR FOR MUSIC STORE

IMVU kan også fungere som en leverandør av musikkinnhold gjennom IMVU Music Store ("Music Store"). Music Store lar deg spesifikt kjøpe digitaliserte versjoner av lydopptak, og, der det er aktuelt, kunstverk og annen informasjon knyttet til slike lydopptak ("Digitalt innhold"). Du kan kjøpe nedlastbart digitalt innhold (som definert nedenfor) eller begrensede rettigheter til å strømme digitalt innhold innenfor visse områder av tjenesten ved å bruke IMVU-kreditt. Digitalt innhold kan lastes ned eller strømmes av deg og andre IMVU-brukere fra et IMVU-chatterom, via en spilleliste ("Spilleliste"). Du og andre IMVU-brukere som strømmer digitalt innhold er forbys å gjøre opptak av slikt Digitalt innhold til strømming.

Digitalt innhold anses som tredjepartsinnhold (som definert nedenfor i avsnittet Tredjepartsinnhold). Alle rettigheter til og andeler i slikt innhold er utelukkende eid av IMVUs tredjepartslisensgiverne. Alt innhold som tilhører Sony BMG og som gjøres tilgjengelig for digital nedlasting via Music Store, selges direkte av Sony BMG Music Entertainment Downloads LLC, via sin representant, VLGroup.

Ved betaling av gjeldende avgifter for digitalt innhold, gir IMVU deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å bruke digitalt innhold til personlig, ikke-kommersiell underholdningsbruk, underlagt og i samsvar med vilkår og betingelser i disse Vilkårene. Du kan kopiere, lagre, overføre og brenne det Digitale innholdet utelukkende for personlig, ikke-kommersiell underholdningsbruk.

Du bekrefter, garanterer og samtykker i at du vil bruke det Digitale innholdet gjort tilgjengelig gjennom iTunes Store utelukkende for personlig, ikke-kommersiell underholdningsbruk. Du forplikter deg til ikke å foreta noen handling som krenker rettighetene til eierne av opphavsretten til det digitale innholdet, og å overholde alle gjeldende lover ved din bruk av Digitalt innhold. Du godtar at du ikke vil omdistribuere, overføre, overdra, selge, kringkaste, leie ut, dele, låne, modifisere, tilpasse, endre, viderelisensiere eller på annen måte overføre eller bruke det Digitale Innholdet, unntatt for bruk som nedenfor er uttrykkelig tillatt. Du er ikke gitt noen rett til synkronisering, offentlig fremføring, reklamebruk, kommersielt salg, videresalg, reproduksjon eller distribusjon av Digitalt innhold. Du erkjenner at det Digitale Innholdet er innbefattet i et åndsverk som eies av en tredjepart, og som er beskyttet av loven. Følgelig vil all uautorisert kopiering eller distribusjon av Digitalt innhold bryte med gjeldende lov.

Du samtykker i at IMVU og dets lisensgivere er ansvarsfrie overfor deg for alt Digitalt innhold som du vurderer som støtende, uanstendig eller upassende.

Alt salg av Digitalt innhold er endelig. Vi godtar ingen retur av Digitalt innhold. Når du har kjøpt Digitalt innhold, oppfordrer vi deg til å laste det ned raskt, samt at du tar sikkerhetskopier av det. Hvis du ikke klarer å fullføre en nedlasting etter å ha fulgt nedlastingsprosessen, kan du kontakte IMVUs Hjelpesenter. Du bærer all risiko for tap etter kjøp og for tap av Digitalt innhold du har lastet ned, herunder tap som følge av feil på en datamaskin eller harddisk. Vi kan fra tid til annen fjerne digitalt innhold fra Music Store, uten varsel.

Du får ingen eierrettigheter gjennom nedlasting av Digitalt innhold. Leverandørene av vårt Digitale innhold, krever – med mindre annet er angitt – at visse typer Digitalt innhold kun gjøres tilgjengelig for bruk av brukere som befinner seg i visse geografiske områder, og følgelig erkjenner du herved at noe Digitalt innhold kanskje ikke vil være tilgjengelig (for nedlasting, strømming, eller begge deler) hvis du bor i et område der våre innholdsleverandører har begrenset bruken. For områder der Digitalt innhold er tillatt, garanterer og forsikrer du at du bor i et slikt tillatt område for den tidsperioden du har tilgang til det Digitale innholdet.

Eiere av digitalt innhold og/eller deres autoriserte representanter, er tiltenkte mottakende tredjeparter under disse vilkårene, og kan håndheve disse vilkårene mot deg.

Passordbeskyttede områder

Du trenger et passord for å logge inn på denne tjenesten, for å bruke produktene, og for å bruke eller få tilgang til enkelte funksjoner og områder av disse tjenestene og produktene. Du er ansvarlig for å hemmeligholde ditt brukernavn og passord, og du samtykker i å varsle IMVU hvis du passordet går tapt, blir stjålet eller utleveres til en uvedkommende tredjeperson, eller det på annen måte har blitt kompromittert. Du er ansvarlig for alle aktiviteter som forekommer på din konto, og IMVU er ikke ansvarlig for uautorisert bruk av kontoen din dersom passordet blir stjålet eller avslørt til en tredjepart. Du samtykker til umiddelbart å varsle IMVU om all eventuell uautorisert bruk av din konto eller andre brudd på sikkerheten som du får greie på i forhold til denne tjenesten. IMVU gir deg verktøy for å endre passordet ditt og for å ivareta og utføre generelle redigeringer av din konto på Kontoinnstillinger-siden.

Du kan ikke selge, overføre, gi bort, eller på annen måte overgi din konto eller kontopassordet til en annen part. Du godtar at du ikke vil bruke andre brukeres kontaktinformasjon som er innsamlet gjennom denne tjenesten til kommersielle formål, og godtar at du ikke kan utlevere noen annen brukers kontaktinformasjon til en tredjepart.

Vilkår og betingelser for salg

Hver bestilling du legger inn gjennom IMVU eller dets leverandører, vil bli ansett som ditt samtykke til å kjøpe våre produkter. Vi vil godta tilbudet enten gjennom en e-postbekreftelse eller gjennom levering av varene du har bestilt. Vår aksept av ethvert tilbud er, som spesifisert, uttrykkelig underlagt og betinget av din aksept av disse (og kun disse) vilkårene, og at vi bedømmer tilbudet som en legitim hensikt om å kjøpe. Alle prisene vi annonserer gjennom denne tjenesten kan endres uten varsel. Prisene som ble oppgitt ved leveransestart gjelder. Gjeldende skatter eller frakt- og behandlingskostnader, som kanskje ikke gjelder for IMVU-kreditt og virtuelle produkter (hvis noen), er ikke inkludert i prisene, men alle slike kostnader vil bli lagt til fakturaen din og vil være synlige for deg før du fullfører kjøpet.

Vi vil kreve moms i statene hvor de statlige lover forplikter oss til å gjøre det. Vi krever derfor at du oppgir staten og landet du bor i under bestillingen. Merverdiavgift vil bli lagt til kjøpsprisen. Ingnn IMVU-kreditt, tilgangspass, Produkter eller virtuelle produkter kan refunderes, bortsett fra der IMVU etter eget skjønn finner det hensiktsmessig. Virtuelle produkter som er kjøpt vil være tilgjengelig for bruk så snart det er praktisk mulig.

Shopping skal være gøy, og vi vil at du skal føle deg trygg og sikker når du handler hos oss på IMVU. Når du handler hos oss på nettet, vil du kanskje oppgi din betalingsinformasjon (f.eks kredittkort), og vi tar vårt ansvar for å holde denne informasjonen sikker på alvor. Selv om ingen sikkerhetssystem er feilfrie, bruker vi systemer med sikkerhet av industristandard, som er rimelig utviklet for å beskytte personlig identifiserbar informasjon ("PII") som bl.a. din betalingsinformasjon. Våre servere beskytter din PII med kryptering, som du kan finne (i de fleste nettlesere) ved å se etter hengelåsikonet i statuslinjen på sikre sider. Se etter dette ikonet når du bruker nettsider som ber om din PII eller betalingsinformasjon.

Du godtar å betale alle avgifter, gebyrer og / eller tilknyttede avgifter ("avgifter") gjort i kontoen din basert på IMVU største gebyrer, avgifter og fakturerings vilkår som gjelder som vist på Kjøp Credits siden, og hvis du er en registrert Content Creator rapporterer Developer side. Hvis du ikke betaler i tide eller om IMVU ikke kan belaste ditt kredittkort, PayPal eller annen betalingsmåte for en eller annen grunn, forbeholder IMVU seg rett til enten å suspendere eller avslutte din tilgang til Tjenesten og kontoen din og si opp disse vilkårene. Du er uttrykkelig enig i at IMVU er tillatt å fakturere deg for de gjeldende avgifter du kan pådra deg i forbindelse med din bruk av denne tjenesten og avgifter vil bli fakturert til ditt kredittkort, PayPal eller andre betalingsmetoder definert i den første registreringen på denne tjenesten , og deretter med jevne mellomrom for resten av perioden av disse vilkårene. Hvis du bestrider disse kostnadene når som helst, har IMVU rett til å bestride tvisten og du erkjenner at IMVU kan stille alle detaljer om transaksjonen til styrende organ. Hvis du avslutter kontoen din til enhver tid, vil du ikke motta noen refusjon. Hvis du har en balanse på grunn på en konto, samtykker du i at IMVU kan belaste slike ubetalte gebyrer til kredittkortet ditt eller på annen måte fakturere deg for slike ubetalte avgifter.

When you purchase items or services on this Service such as Credits, credit bundles, avatar names and account upgrades, your purchases are non-refundable and are made at your own risk. IMVU is under no obligation to provide any refund (either in cash or in Credits) for any item made by a third-party developer that is broken, that later becomes disabled, that is later removed or altered by the developer or by IMVU, or that was inappropriately submitted. If you have any billing problem or question, please visit the IMVU Help Center. Additionally, if a catalog Submission item is removed from this Service as a result of an intellectual property infringement claim (or Unsuitable for IMVU content as set forth in the Virtual Goods Policy) and/or IMVU disables your use of such an item as set forth in these Terms, any cash or any Credits that you used to purchase such items will not be refunded.

Vi forbeholder oss retten til å erstatte Materiale med vesentlig tilsvarende erstatninger i tilfeller der Materialet ikke er tilgjengelig i nødvendig antall, eller for å avbestille den delen av bestillingen som ikke er tilgjengelig. Vi skal ikke ansvarliggjøres dersom leveransen er forsinket eller umuliggjort som følge av naturkrefter, krig, opprør, myndighetenes handlinger, terrorisme, brann, storm, flom, eksplosjoner, streik, andre industrielle forstyrrelser, hjelpesystemer, tjenester eller transportavbrudd, eller andre årsaker utenfor vår kontroll. Vi kan revidere og modifisere produkter, produktinformasjon og priser uten varsel. Vi er ikke ansvarlige for skrivefeil eller feil på faks eller utskrifter.

Valuta

The Service includes in-world fictional currencies ("Currencies" or "Credits" or "Promo Credits" or "Predits" or "Dev Tokens" or "DT" - all of the foregoing are "Credits"), which may be purchased with real world currency and can then be exchanged on this Service for limited license right (s) to use a feature of our Product or a virtual product when, as, and if allowed by IMVU and subject to the terms and conditions of these Terms and the terms of the Prepaid Credits Policy. IMVU may charge fees for the right to use our Credits, or may distribute our Credits without charge, in IMVU's sole discretion. Regardless of terminology used, IMVU Credits are not redeemable for any sum of real world money or monetary value from IMVU at any time. You agree that IMVU has the absolute right to manage, regulate, control, modify and/or eliminate such Credits as it sees fit in its sole discretion, in any general or specific case, and that IMVU will have no liability to you based on its exercise of such rights. IMVU Credits cannot be used for any kind of wagering, betting or gambling either within or outside of our Site. You also agree to use IMVU's Credits for all transactions involving IMVU Products or virtual products and related use rights and you agree not to create, employ, or utilize any parallel form of virtual currency in connection with any transaction on this Service. IMVU may allow for free exchange of some, all, or none of its Credits via third parties, but IMVU does not assume any responsibility associated with your transactions with such third parties. IMVU is the sole owner of Credits, and as such, retains all intellectual property rights affiliated with ownership. You acknowledge that at no time do you own, nor have any right to, the intellectual property affiliated with Credits. You are hereby prohibited from reselling or distributing Credits without the expressed written consent of IMVU.

Personvern

Your use of this Service is governed by the IMVU Privacy Policy. To view the policy click here.

Tredjepartsinnhold

Certain information and content that are not Submissions may be provided by third party licensors and suppliers to IMVU ("Third Party Content"). The Third Party Content is, in each case, the copyrighted and/or trademarked work of the creator/licensor. Unless you have permission from the owner of the Third Party Content or as otherwise set forth in these Terms, you agree to only display the Third Party Content on your personal computer solely for your personal use. You acknowledge and agree that you have no right to download, cache, reproduce, modify, display (except as set forth in this paragraph), edit, alter or enhance any of the Third Party Content in any manner unless you have permission from the owner of the Third Party Content or as otherwise expressly authorized in these Terms. You hereby indemnify and hold IMVU and all providers/licensors of Third Party Content harmless from any third party claims related to your use of the Third Party Content in any manner other than authorized hereunder.

Virituel vare policy

Du godtar å bare opprette virtuelle produkter som oppfyller IMVUs Retningslinjer for virtuelle varer, samt å rangere innholdet du sender til tjenesten slik det er fastsatt i Retningslinjer for virtuelle varer. Hvis du vil vite mer om IMVUs Retningslinjer for virtuelle varer, Retningslinjer for opprettelse av innhold, eller hvordan du skal rangere innholdet du oppretter, kan du klikke her.

Koblinger til tredjeparts nettsteder

Denne tjenesten kan være knyttet til andre nettsteder enn IMVU-nettstedet. IMVU tilbyr kun disse koblingene til deg som en bekvemmelighet, og IMVU er ikke ansvarlig for slike koblede nettsteder, inkludert, uten begrensning, innhold eller koblinger som vises på slike nettsteder.

Bidrag

You acknowledge that you are responsible for the text, information, graphics, sounds and other material that you submit, post or otherwise make available on the Service, including without limitation, any "virtual products" or other items that you develop and make available on this Service (i.e. catalog content), avatar names, avatar profiles, profile snapshots or photos, avatar customizations, avatar actions, chat, message board or other forum communications and homepage contents (each a "Submission") through posting and chat areas, catalogs, emails, home pages, instant messaging, developer tools or other services available in connection with this Service, and that you, and not IMVU, bear full responsibility for each such Submission you make, including its legality, reliability, appropriateness, and trademark and copyright ownership. If you submit, post or otherwise make available on the Service any virtual products, you also agree to the terms of the Creator Program Participation Agreement.

Med mindre annet er uttrykkelig angitt her eller i IMVUs Personvernerklæring, samtykker du i at ethvert Bidrag du har gitt i forbindelse med denne tjenesten, er gitt på en ikke-proprietær og ikke-konfidensiell basis. Bortsett fra det som er uttrykkelig angitt nedenfor, samtykker du i at IMVU fritt kan bruke et Bidrag uten begrensninger og for ethvert formål, og du gir IMVU en underlisensierbar, ikke-eksklusiv, verdensomspennende, royalty-fri lisens til (for alle medier, inkludert dem som det i dag ikke kjennes til eller som ikke er funnet opp) å koble til, bruke, fremføre for eller vise til offentligheten, reprodusere, distribuere, modifisere og lage avledede verk av materialet.

I tillegg tillater IMVU at bruk alle dine Bidrag, vil være i samsvar med de relevante deler av IMVUs Personvernerklæring som gjelder for PII. DU BEHOLDER EIENDOMSRETTEN TIL ENHVER OPPHAVSRETT ELLER ANDRE IMMATERIELLE RETTIGHETER SOM GJELDER FORFATTERSKAP ELLER INFORMASJON DU OPPRETTER OG SENDER INN TIL IMVU, SLIK SOM DINE BIDRAG. Du sier deg videre enig i at du ikke vil laste opp, legge inn, eller på annen måte gjøre tilgjengelig på denne tjenesten noe materiale som er beskyttet av opphavsrett, varemerke eller annen eiendomsrett uten uttrykkelig tillatelse fra eieren av slik opphavsrett, varemerke eller eiendomsrettigheter eid av en tredjepart, og ansvaret for å bedømme om noe materiale er beskyttet av en slik rettighet, faller på deg. Du skal alene være ansvarlig for eventuelle skader som følge av brudd på opphavsrett, varemerker, opphavsrettigheter eller andre skader som følge av enhvert Bidrag som du sender inn.

Du bekrefter og garanterer at: (i) du eier alle Bidrag du legger inn på eller gjennom denne tjenesten, eller at du ellers har rett til å gi lisenser til IMVU som fastsatt i denne delen, og (ii) innleggingen av dine Bidrag på eller gjennom denne tjenesten ikke krenker personvernet, publisitetsrettigheter, varemerkerettigheter, opphavsrett, kontraktsrettigheter eller andre rettigheter til noen person eller enhet, og (iii) all handel relatert til tjenesten skjer på selve IMVU-nettstedet og handles med IMVU-kreditt (dvs. all off-site salg av innhold eller tjenester er strengt forbudt). Du godtar å betale og holde IMVU for alle honorarer, skader og eventuelle andre beløp grunn en person på grunn av eventuelle Bidrag som er lagt inn av deg til eller via denne tjenesten.

Retningslinjer for nettsamfunn

Vennligst konsulter Retningslinjer for samfunnet , som styrer brukergenerert innhold (med unntak av bidrag i den virtuelle katalogen) og atferd.

IMVU forbeholder seg retten til å (a) frata deg tilgang til kontoen din og din evne til å legge til innhold på denne tjenesten og (b) avslå, slette eller fjerne enhver oppføring, eller omklassifisere Bidrag og flytte dem, for eksempel fra "offentlig" til "privat" eller "begrenset/pornografisk" status; for alle tiltak som IMVU bedømmer som upassende eller forstyrrende for denne tjenesten eller for andre brukere av denne tjenesten, tilsiktet eller utilsiktet og med eller uten varsel, uansett årsak eller uten grunn. IMVU forbeholder seg retten til å begrense antall e-poster eller andre meldinger som du kan sende til andre brukere til et antall som IMVU anser som passende etter IMVUs eget skjønn. IMVU kan også rapportere til politi eller andre relevante statlige myndigheter enhver handling som kan være mistenkelig eller ulovlig, samt eventuelle rapporter som mottas om slik oppførsel, og kan i forbindelse med slike rapporter avsløre din PII til politi eller relevante statlige myndigheter. Når det er lovpålagt eller kreves etter IMVUs skjønn, vil IMVU samarbeide med politi eller relevante statlige etater i enhver etterforskning. Du godtar og samtykker i at du gjennom bruk av denne tjenesten kan bli utsatt for innhold som kan virke støtende eller upassende for deg. DU SAMTYKKER HERVED I AT ALLE BIDRAG SOM LEGGES INN AV DEG ELLER NOEN ANNEN BRUKER, UTTRYKKER FORFATTERENS MENINGER, OG AT IMVU IKKE VIL HOLDES ANSVARLIG ELLER RETTSLIG ANSVARLIG FOR INNHOLDET I SLIKE BIDRAG. Din tilgang til og bruk av Tjenesten foretas på eget ansvar og IMVU er ikke ansvarlig for støtende, skadelig eller på annen måte upassende materiale som kan bli lagt ut av en tredjepart.

Disse forbudene krever ikke at IMVU skal overvåke, holde styr på eller fjerne enhver oppføring eller annen informasjon innsendt av deg eller en annen bruker, og IMVU fraskriver seg enhver forpliktelse eller ansvar for å gjøre det.

Du forstår at din samhandling og omgang med andre brukere av denne tjenesten utelukkende finner sted mellom deg og slik annen bruker. IMVU er ikke ansvarlig for eventuelle tap, skade eller ødeleggelse av noe slag som oppstår som følge av slike interaksjoner eller omgang, og IMVU har ingen forpliktelse til å involvere seg i tvister som eventuelt følger deretter.

Uberettiget aktivitet

Bidrag og uautorisert bruk av materiale eller tredjepartsinnhold som finnes på denne Tjenesten kan krenke gjeldende lover og forskrifter. Du samtykker i å holde IMVU og dets ledere, direktører, ansatte, agenter, representanter, lisensgivere, og forretningspartnere skadesløse fra og mot ethvert og alle kostnader, skader, ansvar og utgifter (inkludert avgifter og kostnader til forsvarsadvokat), IMVU, og andre skadelidende parter i forhold til, som følge av, eller i den hensikt å unngå, ethver påstand fra en tredjepart om at du og enhver annen person som bruker denne Tjenesten ved å benytte ditt brukernavn og/eller passord (inkludert, uten begrensning, din deltakelse i konteringsområder eller dine oppføringer) bryter gjeldende lov eller forskrift, eller opphavsrett, varemerkerettigheter eller andre rettigheter overfor en tredjepart.

Eiendomsrett

IMVU er et varemerke for IMVU i USA. Andre varemerker, navn og logoer på denne tjenesten tilhører sine respektive eiere.

Unless otherwise specified in these Terms, all information and screens appearing on this Service, including documents, services, site design, text, graphics, logos, images and icons, as well as the arrangement thereof, are the sole property of IMVU, Copyright 2004-2018 IMVU, Inc. All rights not expressly granted herein are reserved. Except as otherwise required or limited by applicable law, any reproduction, distribution, modification, retransmission, or publication of any copyrighted material is strictly prohibited without the express written consent of the copyright owner or licensor.

Brudd på opphavsrett og varemerker

Kun eieren av de immaterielle rettighetene eller eierens autoriserte representant har tillatelse til å rapportere potensielt krenkende materiale gjennom IMVUs meldingssystem, som angitt her. Hvis du ikke er eieren av de immaterielle rettighetene, eller eierenss autoriserte representant, bør du ta kontakt med eieren for å la dem velge om de ønsker å gå videre med prosedyrene som er angitt i disse Vilkårene.

Varsling: IMVU respekterer opphavsrettighetene som tilhører andre, og vi krever at du gjør det samme når du forbinder deg med nettstedet eller produktene på denne.

Bidrag og uautorisert bruk av Materiale eller tredjepartsinnhold som finnes på dette nettstedet kan krenke gjeldende lover og forskrifter. Du samtykker i å holde IMVU og dets ledere, direktører, ansatte, agenter, representanter, lisensgivere, og forretningspartnere skadesløse fra og mot ethvert og alle kostnader, skader, ansvar og utgifter (inkludert avgifter og kostnader til forsvarsadvokat), IMVU, og andre skadelidende parter i forhold til, som følge av, eller i den hensikt å unngå, ethver påstand fra en tredjepart om at du og enhver annen person som bruker dette nettstedet eller nettsiden ved å benytte ditt brukernavn og/eller passord (inkludert, uten begrensning, din deltakelse i konteringsområder eller dine oppføringer) bryter gjeldende lov eller forskrift, eller opphavsrett, varemerkerettigheter eller andre rettigheter overfor en tredjepart.

IMVU kan, der omstendighetene tillater det og etter eget skjønn, avslutte tjenesten og/eller tilgangen til dette nettstedet for brukere som krenker immaterielle rettigheter.

Final provision

The English text of these User Terms constitutes the sole authentic text. In the event of any discrepancy between the English text and a translation into a foreign language, the English text shall prevail.